കവിത
മൈന
പരശുറാമിലെ പതിനൊന്നാം നമ്പർ സീറ്റിൽ
സൂര്യകാന്തം
കഥ
കഥാവശേഷം
ജലം ഒരു കൊളാഷ്
അടിയൊഴുക്കുകൾ