കവിത
ചുമര്, മതിലിനോട് ഇങ്ങനെ...
തിരിച്ചറിവ്
ദി കേരള ഗോൾഡൻ ബാക്ഡ് വുഡ് പെക്കർ
കഥ
ഒരു സിനിമാറ്റിക് പ്രണയകഥ
മന്ത്രൻ M.A.
പുകച്ചുരുള്‍