ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊടുവള്ളി സ്വദേശം

തിരിച്ചറിവ്

"ഉയരം നിനക്കായി 

കാത്തിരിക്കുന്നു മുന്നിൽ, 

ഉണ്ടായിരിക്കില്ലുണ്ണീ

മുത്തച്ഛനന്നീ മണ്ണിൽ....

ഒത്തിരിക്കാലം !  വയ്യാ....

കിടക്കാനുണ്ണീ, പോവാൻ 

തിടുക്കം,  മുത്തശ്ശിത-

ന്നരികത്തെത്തീടുവാൻ ..."


നിറകണ്ണുകൾ നീറും 

നോവുമായ് ചുറ്റും നിൽക്കേ, 

നിറദീപത്തിൽ നാളം

പതിയെപ്പൊലിഞ്ഞുപോയ്.

വാക്കിനെ പ്രാണൻപോലെ

നിനയ്ക്കും  മുത്തച്ഛനാ-

വാക്കുകൾ പാലിച്ചന്നാ

പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ്.......


പിന്നിലായ്  മൂകം,തേങ്ങീ

ഞാറ്റുവേലയും പോയി ; 

മണ്ണിതിൽ പതിക്കുന്ന

തൂമ്പതൻ ഗാംഭീര്യവും..!

ചെളിയോടൊപ്പം,  ചേറും 

കുതിരും കുപ്പായത്തിൻ

നിറവും,  ചൂടും, ചൂരും 

പിന്നെ ഞാനറിഞ്ഞില്ല.


ഓർമ്മയിൽ നെരിപ്പോടായ്

തഴമ്പും, തലക്കെട്ടും,  

വ്യഥയിൽ സ്ഫുടം ചെയ്ത

കരുത്തിൻ കാർക്കശ്യവും.

പാദുകം സ്പർശിക്കാത്ത, 

പാദത്തെ നിനയ്ക്കുമ്പോൾ

പാദരക്ഷയായ്ത്തീർന്ന

മണ്ണിനെ കാണാമിന്നും .


മുത്തച്ഛൻ മറഞ്ഞേറെ-

ക്കാലവും കഴിഞ്ഞേ പോയ്

ഉണ്ണിയും ഉയർന്നേറെ

ജീവിത വിഹായസ്സിൽ

എങ്കിലും  പലപ്പോഴും

ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും പണ്ടു

മുത്തച്ഛൻ കിളച്ചിട്ട

മനസ്സിൻ പാടങ്ങളിൽ.


ആർദ്രമാം മണ്ണിൽ നഗ്ന-

പാദനായിരിക്കുമ്പോൾ

അറിയാതെത്തുന്നുള്ളിൽ

നഷ്ടബോധങ്ങൾ മെല്ലെ.

നമുക്കായ്, മരങ്ങൾക്കായ് 

നദിക്കായ് ജീവിച്ചവർ......

മണ്ണിനായ്, മഴക്കായി,

നിത്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചവർ.....

അവരാണല്ലോ കർമ്മ-

യോഗികൾ.. നമുക്കായി, 

ജീവിച്ചു മണ്ണിൽച്ചേർന്ന

മണ്ണിന്റെ സത്പുത്രൻമാർ


"കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ 

മാ ഫലേഷു കദാചന

മാ കർമഫലഹേതുർഭൂർ

മാ തേ സംഗോസ്ത്വകർമ്മണി "


Login | Register

To post comments for this article