കണ്ണൂർ സ്വദേശി. റിയാദിൽ കുടുംബവുമൊത്ത് താമസിക്കുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്.

രണ്ട് വെയിലുകൾക്കിടയിൽ

രണ്ട് വെയിലുകൾ 

ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ

തലേന്ന് പെയ്ത

മഴയെ കുറിച്ച്

വാചാലരാവും...

മഴ കാരണം

കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന

നേരങ്ങളെ കുറിച്ച്...

തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ്

അവസാനം കണ്ട 

വഴിയിൽ ചെന്നതും ,

അവിടെ തളർന്ന് വീണതും

നോവോടെ ഓർക്കും...

ഒരു ബന്ധത്തിനേറെയും

പേരിടാതെ

പരസ്പരം 

കണ്ണ് തുടക്കും..

ഒരു തുടിപ്പ്  മാത്രം

ബാക്കിയാക്കി ,

പിരിയാൻ നേരം

കണ്ണ് കൊണ്ട് മാത്രം

യാത്ര പറയും...

കരിയിലയിൽ തട്ടി

ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ

പതിയെ അവർ

മഴയിൽ നനഞ്ഞ്

ആത്മഹത്യ ചെയ്യും...


Login | Register

To post comments for this article