കാൽപ്പന്ത് കളിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഥാശിൽപ്പം ഓരോ പുസ്തകവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട്. എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന് വായനക്കാരനിലേക്കു നീളുന്ന ചിന്താപാത. രചയിതാവിന്റെ സംവേദനക്ഷമതയ്ക്കും അനുവാചകന്റെ ആസ്വാദനശീലത്തിനും ആനുപാതികമായി അതിന്റെ നീളവും വീതിയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.ചില രചനകൾ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിക്കും. ചിലത് വിസ്മയിപ്പിക്കും. സന്തോഷവും സങ്കടവും ബൗദ്ധികമായ ഉത്തേ ജനവുമൊക്കെ വായനയാൽ സാദ്ധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ, ആത്യന്തികമായി ഒരു കൃതി നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എഴുത്തുകാരൻ വിജയം നേടുന്നത്. രമേശൻ മുല്ലശ്ശേരി എന്ന കഥാകാരൻ തന്റെ ആദ്യ നോവലുമായി വന്നെത്തുമ്പോൾഇന്ദുലേഖയിൽ നിന്ന് ഇൻജുറി ടൈമിലേക്കുള്ള നോവൽ സാഹിത്യ... കൂടുതൽ വായിക്കുക
കവിത
ഓട്ടോഗ്രാഫ്
ഇടവഴിയിലെ കാട്ടുതെച്ചി
എന്റെ കവിതയെ പ്രണയിക്കാമോ നിനക്ക് ?