ആനയോളം വലിയ ആകുലതകൾ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവുമധികം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൃഗം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആന എന്നാകും ഉത്തരം. അതുപോലെ മുന്നിൽ തൊട്ടടുത്ത് വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി തോന്നുന്നതും ആനയെന്ന ഭീമാകാരനോട് തന്നെ. ഒരേ സമയം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗം അല്ലെങ്കിലും വേറെ ഏതുണ്ട്? പക്ഷെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗത്തോട് നന്മ മാത്രമാണോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്? എത്രയോ വാർത്തകളാണ് ചുറ്റും. കാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുന്ന ആനകൾ, കാലൊടിഞ്ഞു വയ്യാതെ ചരിയുന്ന ആനകൾ, പട്ടിണി, പരിവട്ടം, മനുഷ്യന്റെ ഉപദ്രവം... കാട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ബാക്... കൂടുതൽ വായിക്കുക
കവിത
കടലിരമ്പം
കിണർ
ഓഖി