പുത്തൻ കഥാപരിസരം; പുതുമയുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഭാഗ്യാന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു ജ്യേഷ്ഠസുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.  കഥ, കവിത എല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ തരക്കേടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ഷമ ഉണ്ടായില്ല. നിരൂപണത്തിലേക്ക് കടന്നു. നിരൂപണത്തിന്റെ കാലം കഴിയുന്ന അവസരമായിരുന്നു. സാഹിത്യം തന്നെ വിട്ടു. പിന്നെ സാഹിത്യം കാണുന്നതോ അതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതോ കലിയായി.  സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച്  സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് താൽപര്യമില്ലാത്ത കാര്യമായതിനാൽ ആ ബന്ധം മുറിയാതെ പോയി.ആൾ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോഡ്ജ് മുറി ഒരു പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു. ഞാനന്ന് എഴുത്ത് തുടങ്ങ... കൂടുതൽ വായിക്കുക
കവിത
തോറ്റ മുയലിന്റെ മകൻ
ചോദ്യാവലി
മൈന